Lornars Pass/Wegmarken

Aus Guild Wars 2 Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wegmarken im Lornars Pass

Gegend Stufe Wegmarke Chatcode
Die Donnerhörner 27 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Donnerhörner 235
Nentor-Tal 27 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Nentor 236
Eisteufel-Felsnadel 28 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Eisteufel 1617
Nebelriss-Klamm 28 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Nebelriss-Klamm 409
Die Göttersporen 29 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Gipfelenklave 408
Abtei Durmand 31 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Abtei Durmand 233
Zufluchtgipfel 31 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Afgars
Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Zufluchtgipfel
1619
1618
See der Wehklagen 32 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke See der Wehklagen 234
Falschfluss-Tal 34 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Falschfluss 1841
Steinstreu-Gerinne 35 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Steinstreu 407
Wintertau-Schneefeld 36 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Kaskadenbrücke
Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Wintertau-Schneefeld
1620
231
Falschsee 37 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Falschsee 232
Grat des verlorenen Forschers 37 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Guutras Heimstatt 406
Dämonenschlund 40 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Dämonenschlund 230
Wildbret-Pass 40 Wegmarke Icon.pngJa Wegmarke Vanjirs Hof 229